Nadané děti

0 Comments


Jednou z vlastností, kterou se nadané dÄ›ti vyznaÄují, je vysoké emoÄní prožívání vÅ¡eho. NadÅ¡ení, pokud se vrhnou do Äinnosti, která je zaujme, je neobyÄejnÄ› silné. Už u tříletých dÄ›tí lze vypozorovat, že pokud je hra zaujme, ostatní svÄ›t pro nÄ› pÅ™estane existovat. Je jenom na rodiÄích, jestli je v jejich Äinnosti budou podporovat a nechají je pronikat do poznání okolního svÄ›ta podle jejich volby. Anebo je budou od vybrané aktivity odtrhávat. A protože se tyto talentované dÄ›ti uÄí rychle a rády, jejich rozvoj je velice progresívní. UrÄitá nenasytnost po vÄ›domostech, ve kterých se chtÄ›jí soustavnÄ› zdokonalovat, je obdivuhodná. Mnozí už ve ÄtyÅ™ech letech umí Äíst.

Dětství

A tak si zaÄínají doplňovat potÅ™ebné vzdÄ›lání v dostupných knihách. Rovněž trpÄ›livost okolí tÄ›chto dÄ›tí bývá Äasto prozkouÅ¡ena. VÄ›tÅ¡ina tÄ›chto dÄ›tí má bÄ›hem dnech mnoho otázek, na které vyžadují okamžitou odpovÄ›Ä. A nepÅ™estanou, dokud ji nedostanou. Rovněž experimenty, kterými se snaží pÅ™ijít na kloub vÄ›cem, nebývají Äasto patÅ™iÄnÄ› ohodnoceny. ObzvláštÄ›, když laboratoÅ™ vytvoří mamince v kuchyni. A diví se, že z toho nemá radost. ÄŒi tátovi v jeho dílnÄ›. Tím, že tyto mimořádnÄ› nadané dÄ›ti mají odliÅ¡né vnímání svÄ›ta a oproti svým vrstevníkům jsou vnímavÄ›jší, Äasto pÅ™ekvapují svým soucitem s ostatními a silnÄ› rozvinutým smyslem pro spravedlnost. Mnohdy tak pÅ™ipomínají malé dospÄ›lé.

Dospívání

Sloní paměť tÄ›chto dÄ›tí jim umožňuje si zapamatovat velké množství informací. A to do nejmenšího detailu. Mnohé si už v raném vÄ›ku osvojí lehce i cizí jazyk. Ono jim to jde samo. Kamarády si tyto dÄ›ti Äasto hledají mezi staršími spolužáky. Se stejnÄ› starými se necítí dobÅ™e. Po nástupu do základní Å¡koly bývá velkým problémem, že jsou v běžném uÄivu hodnÄ› napÅ™ed a opakovat stejné vÄ›ci je nebaví. A tu je potÅ™eba, aby uÄitel dokázal pro tyto dÄ›ti vytvoÅ™it individuálním přístupem prostÅ™edí, ve kterém se budou i nadále rozvíjet. A neustrnou ve svém rozvoji. Tím, že jsou perfekcionisté, je jisté, že se budou snažit být ve vÅ¡em nejlepší i po pÅ™estupu na stÅ™ední Å¡kolu. A pozdÄ›ji i na té vysoké. PÅ™ejme jim to, oni to svÄ›tu vrátí.